MySQL Replication Slave I/O error upon API Gateway restart on MySql8 and Gateway 10