ProxySG returns chunked encoding responses to identity encoding