SARINIT Message SARDBI01 Index file allocation failed for xxx.xxx ERROR=6708